Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ξηρολιμνη:Σαν σήμερα 30 Σεπτεμβρίου του 1912 .Αναφορά για μάχη κατά την διάρκεια του Μακεδονικού αγώνα στην περιοχή μας.Απόσπασμα απο το ημερολόγιο του Μακεδονομαχου Πέτρου Σουγαρακη.

Κωνσταντίνος Άττ. Βακαλόπουλος
Ό Ελληνισμός τής περιοχής Μοριχόβου Μοναστηριού
κατά τό μακεδονικό άγώνα
Η περίπτωση του άγνωστου μακεδονομάχου Πέτρου Σουγαράκη

Καί μας
κάλεσαν τά κέντρα γιά τακτικόν πόλεμον είς τά γραφεία καί ορ-
κισθήκαμεν μέχρι τελευταία ρανίδος τοΰ αίματός μας, "ή άν ή
έπί τάς".
Καί μετά τίς 25 Αύγούστου άναχωρήσαμεν άπό τήν Αθήνα.
Έφθάσαμε είς τό Βόλο μέ τά πλοία καί μάς υποδέχθηκε δκ. Σα-
σ.27 μαράς, μέλος έπιτροπής του κομιτάτου. Μετά μάς έβαλε είς /
τό ξενοδοχείο καί τήν άλλη μέρα τό πρωϊ ήρθαμε μέ τό τραίνο
είς τά Τρίκαλα καί μάς υποδέχτηκε δ ταγματάρχης Σταματόπου-
λος. Καί έμείναμεν είς τά Τρίκαλα κανά 10 μέρες καί μετά βγή-
καμεν είς τήν Καλαμπάκαν. Μετά άναχωρήσαμεν άπό τήν Καλαμπάκα
γιά τά σύνορα, καί άφοϋ προηγουμένως άφήσαμεν είς τά Τρίέλληνισμός της περιοχής Μοριχόβου κατά τό μακεδονικό άγώνα 157
καλα έπιστράτευση νά γίνεται.

Καί μετά έπεράσαμεν τά σύνορα
καί έφθάσαμεν είς τήν Ξηρολίμνη (Καραγιάννια) Κοζάνης είς τό
βουνό Τσερβίνα, ήμέρα Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου.
Καί έκεΐ είς τό
βουνό Τσερβίνα πού λημεριάσαμεν, είχαμεν τρεις εύζώνους, πού
έφυγαν άπό τό στρατό: Άργύρης Χαντζάρης άπό τό Μεσολόγγιον
καί δεύτερος Κωνσταντίνος Τσανάκας άπό τό Βόλο, χωριό Κανάλια,
καί τοΰ τρίτου τό δνομα δέν θυμάμαι, διότι πήγε σέ συλλαλητήρια,
ήταν δεκανέας. Καί δταν είχαμεν φθάσειείςτήν Τσερβίνα,
είχαμεν βάλει σκοπόν τόν Κωνσταντίνο Τσανάκα καί μετά μας φωνάζει
ό σκοπός ότι έρχεται μιά συμμορία. 'Αλλά μοϋ φαίνεται
άπό μακριά δτι είναι ό καπετάν Άνδρέας καί σέ λίγη ώρα τούς
κατάλαβαν δτι είναι Τούρκοι. Καί ώσπου νά τούς ίδοϋμε έμεΐς,
αύτοί μάς είχαν κυκλώσει. Καί μετά άρχίσαμε μάχη. Αύτός ήταν
ô Άρίφ έφέντη άπό τήν Ξηρολίμνη μ'ένα τάγμα έθνοφρουράς πεντακόσια
άτομα. Καί ή μάχη έκράτησε έξι ώρες καί τήν άρχή τοΰ
πολέμου τήν κάναμε έμεΐς τήν 30 Σεπτεμβρίου 1912, ήμέρα Κυριακή.

Σχόλια
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ

Δείτε ποιός γιορτάζει σήμερα

email ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - contact email

xirolimni2@yahoo.gr

Αρχείο

Εμφάνιση περισσότερων